NETWORK LOAD BALANCING

Bạn có thể sử dụng Network Load Balancing (NLB) để quản lý hai hoặc nhiều server dưới dạng một cluster duy nhất. Network Load Balancing nâng cao tính sẵn sàng và khả năng mở rộng của các ứng dụng Internet như web server, FTP  và các server quan trọng khác.

Tính năng Network Load Balancing (NLB) phân phối lưu lượng truy cập trên một số server bằng cách sử dụng giao thức TCP/IP. Bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều server đang chạy ứng dụng trong một cluster duy nhất, NLB cung cấp độ tin cậy và hiệu suất cao cho các web server hay các server quan trọng khác.

Các server trong NLB cluster được gọi là host và mỗi host chạy một bản sao riêng của ứng dụng. NLB phân phối các yêu cầu từ máy khách đến các host trong NLB luster. Bạn có thể định cấu hình tải mà mỗi host sẽ xử lý. Bạn cũng có thể thêm host vào NLB cluster một cách linh hoạt để xử lý tải tăng.

Hoàn tất bài lab bạn sẽ biết cách triển khai Network Load Balancing (NLB) cho web server.

network-load-balancing

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

1. Cài đặt Network Load Balancing

2. Cấu hình Network Load Balancing

3. Kiểm tra

A- CHUẨN BỊ

– Mô hình bài lab bao gồm 3 máy:

+ PC01: Windows Server 2019/2022 Data Center DC ( Domain: DOM01.LOCAL)

+ PC02: Domain Member Windows Server 2019/2022 Data Center đã cài đặt IIS đóng vai trò Web Server 1

+ PC03: Domain Member Windows Server 2019/2022 Data Center đã cài đặt IIS đóng vai trò Web Server 2

– Đặt IP cho các máy theo bảng sau:

INTERFACE PC01 PC02 PC03

INTERNAL
IP Address DISABLED 172.16.1.2 172.16.1.3
Subnet Mask 255.255.0.0 255.255.0.0
Default GW Bỏ trắng Bỏ trắng
DNS Bỏ trắng Bỏ trắng

EXTERNAL
IP Address 192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.3
Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0
Default GW 192.168.1.200 192.168.1.200 192.168.1.200
DNS 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1

B- THỰC HIỆN NETWORK LOAD BALANCING

1. Cài đặt Network Load Balancing

1. Cài đặt Network Load Balancing (Thực hiện trên máy PC02 và PC03)

B1 – Mở Server Manager, vào menu Manage, chọn Add Roles and Features.

B2 – Cửa sổ Before You Begin, chọn Next 4 lần.

B3 – Cửa sổ Select features, đánh dấu chọn Network Load Balancing, chọn Add Features, sau đó chọn Next

Network Load Balancing (NLB)

B4 – Cửa sổ Confirm installation selections, chọn Install

B5 – Cửa sổ Installation progress, chọn Close

B6 – Thực hiện tương tự cài đặt Network Load Balancing trên máy PC03

2. Cấu hình Network Load Balancing

2. Cấu hình Network Load Balancing (Thực hiện trên máy PC02)

B1 – Quay lại Server Manager, vào menu Tools, chọn Network Load Balancing Manager

B2 – Chuột phải vào Network Load Balancing Clusters, chọn New Cluster

Network Load Balancing (NLB)

B3 – Ở mục Host, nhập vào IP của PC02: 192.168.1.2, sau đó nhấn nút Connect. Mục Interface, chọn card External, chọn Next 2 lần

Network Load Balancing (NLB)

B3 – Cửa sổ New Cluster: Cluster IP Addresses, chọn Add

B4 – Chọn Add IPv4 address. Khai báo IP:

+ IPv4 address: 192.168.1.100

+ Subnet mask: 255.255.255.0

Chọn OK, sau đó chọn Next

Network Load Balancing (NLB)

B5 – Ở mục Full Internet name, nhập vào www.dom01.local. Mục Cluster operation mode, chọn Multicast, sau đó chọn Next

Network Load Balancing (NLB)

B6 – Cửa sổ New Cluster: Port Rules, chọn Edit

Network Load Balancing (NLB)

B7 – Mục Port Range, khai báo From 80 To 80, chọn OK, chọn Finish

Network Load Balancing (NLB)

B8 – Quan sát Cluster vừa tạo

Network Load Balancing (NLB)

B9 – Chuột phải www.dom01.local, chọn Add Host To Cluster

Network Load Balancing (NLB)

B10 – Ở mục Host, nhập vào IP của PC03: 192.168.1.3, sau đó nhấn nút Connect. Mục Interface, chọn card External, chọn Next 2 lần, sau đó chọn Finish

Network Load Balancing (NLB)

B11 – Quan sát cột Status, đảm bảo cả 2 Cluster đều ở trạng thái Coverged

Network Load Balancing (NLB)

B12 – Trên máy PC01, mở Server Manager, vào menu Tools, chọn DNS

B13 – Bung mục Forward Lookup Zones, chuột phải vào DOM01.LOCAL, chọn New Host (A or AAAA)

Network Load Balancing (NLB)

B14 – Ở mục Name, khai báo www. Mục IP Address, nhập vào IP: 192.168.1.100, đánh dấu check ô Create associated pointed (PTR) record, chọn Add Host, sau đó chọn OK

Network Load Balancing (NLB)

B15 – Chuột phải PC01, chọn All Task, chọn Restart

B16 – Mở CMD, gõ lệnh nslookup, phân giải thành công địa chỉ www.dom01.local có IP 192.168.1.100

Network Load Balancing (NLB)

3. Kiểm tra Network Load Balancing

3. Kiểm tra

B1 – Trên máy PC01, mở IE, truy cập địa chỉ PC02: http://192.168.1.2 🡪 Truy cập thành công

B2 – Truy cập địa chỉ PC03: http://192.168.1.3 🡪 Truy cập thành công

B3 – Truy cập địa chỉ: www.dom01.local 🡪 Truy cập thành công

B4 – Qua máy PC02, mở Network Load Balancing Manager. Chuột phải PC02, chọn Control Host, chọn Stop (Giả lập Web Server trên PC02 chết)

Network Load Balancing (NLB)

B5 – Qua máy PC01, mở IE truy cập địa chỉ: www.dom01.local 🡪 Truy cập thành công vào Web Server 2 (PC03)

Network Load Balancing (NLB)

B6 – Qua PC02, trong cửa sổ Network Load Balancing Manager. Chuột phải PC02, chọn Control Host, chọn Start

B7 – Chuột phải PC03, chọn Control Host, chọn Stop (Giả lập Web Server trên PC03 chết)

B8 – Qua máy PC01, mở IE truy cập địa chỉ: www.nhatnghe.local 🡪 Truy cập thành công vào Web Server 1 (PC02)

Network Load Balancing (NLB)

Hoàn Tất Bài Lab

Lab Windows Server Hybrid