Microsoft Exchange Server 2019 là phiên bản mới của hệ thống email và cộng tác của Microsoft. So với các phiên bản trước—chẳng hạn như Exchange Server 2013 và Exchange Server 2016 — Exchange Server 2019 cung cấp một số thay đổi và cải tiến về kiến trúc, chức năng và tính năng cho cả quản trị viên và người dùng cuối.

Để triển khai Exchange Server 2019 thành công, bạn nên làm quen với các tính năng chính, điều kiện tiên quyết và quy trình triển khai nó trong cơ sở hạ tầng hiện có của bạn.

Trong module này bạn xem xét cách triển khai Exchange Server 2019

Mô hình lab gồm  2 máy DC1 (domain controller) và Ex1 (member server)

Exercise 1: Kiểm tra điều kiện và yêu cầu cài Exchange Server 2019

Task 1: Kiểm tra AD DS

Task 1: Kiểm tra AD DS

 1. Trên DC1, vào Run gõ lệnh DSA.MSC
 2. Phải chuột vào Adatum.com, chọn Properties.

install exchange server

3. Tại cửa sổ Adatum.com Properties, kiểm tra domain và forest functional levels có phù hợp với yêu cầu cài Exchange Server 2016/2019 không? (chú ý: Exchange Server 2016 ít nhất phải là Windows Server 2008, đối với Exchange Server 2019 ít nhất phải là Windows Server 2012 R2.) ấn OK

install exchange server

4. Vào run gõ lệnh adsiedit.msc, Ok

5. Phải chuột vào ADSI Edit, chọn Connect to

install exchange server

6. Tại cửa sổ Connection Settings, chọn option Select a wellknown Naming Context, và chọn Configuration, click OK

install exchange server

7. Chọn Configuration [LON-DC1.Adatum.com], chọn tiếp CN=Configuration,DC=Adatum,DC=com, và chọn CN=Services, kiểm tra CN=Microsoft Exchange chưa được tạo. đóng ADSI Edit lại.

install exchange server

Task 2: Kiểm tra DNS.

Task 2: Kiểm tra DNS.

 1. Tại EX1, vào Windows PowerShell. Gõ lệnh : IPConfig /all, kiểm tra xem IP DNS có trỏ về DC1 chưa?

install exchange server

3. Thực hiện lệnh Ping DC1

install exchange server

4. Gõ lệnh NSLOOKUP enter, sau đó gõ tiếp lệnh set type=all enter, gõ lệnh _ldap._tcp.dc._msdcs.adatum.com kiểm tra SRV này có tồn tại không

install exchange server

Exercise 2: cài đặt Exchange Server 2016/2019.

Task 1: Prepare môi trường AD DS cho Exchange Server 2016/2019

Task 1: Prepare môi trường AD DS cho Exchange Server 2016/2019

 1. Tại máy DC1 vào link https://support.microsoft.com/kb/4503548 download và cài .NET Framework 4.8
 2. Cài CA Server, yêu cầu certificate và cấu hình https cho Exchange server
 3. Tại máy DC1 thực hiện mount file ExchangeServer2019.iso, thành ổ DVD.
 4. Vào windows powershell, gõ lệnh F: (tên ổ DVD) , enter. Sau đó thực thi lệnh:

.\Setup.exe /PrepareAD /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON /OrganizationName:TanLoc, enter

install exchange server

Chờ cho đến khi hoàn tất (hơi lâu), đóng windows Powershell. (nếu hệ thống yêu cầu thì khởi động lại)

Task 2: Cài Exchange Server 2019

Task 2: Cài Exchange Server 2019

 1. Logon vào máy EX1 bằng quyền của domain admin, vào link https://support.microsoft.com/kb/4503548 download và cài .NET Framework 4.8.
 2. Vào Power shell thực hiện 2 lệnh sau:
 • Setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOn
 • Setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:”TanLoc” /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOn
 1. Tại máy EX1, thực hiện mount file ExchangeServer2019.iso, thành ổ DVD.
 2. Vào đĩa F: chạy file setup.
 3. Tại màn hình MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 CUMULATIVE UPDATE 2 SETUP, chọn option Don’t check for updates right now, ấn next.

install exchange server

Chờ copy file

install exchange server

4. Màn hình introduction, ấn next.

5. Tại màn hình License Agreement, chọn I accept the terms in the license agreement, và ấn next.

install exchange server

6. Màn hình Recommended Settings, ấn next.

install exchange server

7. Tại màn hình Server Role Selection, check chọn Mailbox role, và check vào Automatically install Windows Server roles and features that are required to install Exchange Server, ấn next.

install exchange server

8. Tại màn hình Installation Space and Location, để đường dẫn mặc định, ấn next.

install exchange server

9. Tại màn hình Malware Protection Settings, chọn option No, và ấn next

install exchange server

10. Tại màn hình Readiness Checks, chờ kiểm tra lỗi cho đến khi nút Install hiện ra và ấn install.

install exchange server

(chú ý: Nếu Readiness Checks bị lỗi, kiểm tra lỗi, khởi động lại EX1 và thực lại từ bước 2.)

11. Chờ tiến trình cài đặt Exchange 2019 hoàn tất qua 13 step (Ex 2016 14 step) (khoảng 60-75 phút).

 

install exchange server

12. Tại màn hình Setup Completed, chọn Launch Exchange Administration Center after finishing Exchange setup, và ấn Finish.

13. Chờ màn hình Exchange Admin Center xuất hiện và đăng nhập vào bằng user domain Administrator. Hoàn tất cài Exchange 2016/2019.

Task 3: Kiểm tra sau khi cài Exchange Server

Task 3: Kiểm tra sau khi cài Exchange Server

 1. Tại EX1, vào Run gõ lệnh: services.msc. kiểm tra xem dịch vụ Microsoft Exchange Active Directory Topology và các dịch vụ Microsoft Exchange … có chạy không? (chú ý: Exchange 2016 có dịch vụ Microsoft Exchange Notifications Broker là không chạy) – đóng cửa sổ services.

install exchange server

2. Vào C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15, kiểm tra xem có các folder ClientAccess, Mailbox, và TransportRoles.

install exchange server

3. Vào Internet Explorer Address truy cập vào trang

https://ex1.adatum.com/owa, đăng nhập bằng quyền domain\Administrator, ấn Sign in.

install exchange server

4. Chọn Language và Time zone, ấn save.

install exchange server

5. ấn new

install exchange server

6. Gửi mail cho chính administrator

install exchange server

7. Và chắc chắn rằng administrator đã nhận được mail.

install exchange server

Hoàn tất bài lab

Lab Exchange Server