Trong bất kỳ hệ thống mail server nào, bạn cần tạo Recipient Objects và định cấu hình để họ gửi và nhận email. Bạn là quản trị viên hệ thống của Microsoft Exchange Server, bạn thường phải tạo, sửa đổi hoặc xóa đối recipient object. Vì vậy, điều cần thiết là bạn phải hiểu rõ về quản lý Recipient.

Module này mô tả cách bạn có thể quản lý recipient objects, address policies, và address lists trong Exchange Server

Bài lab sử dụng 3 máy DC1, EX1, và CL1 (máy client windows 10/11 không join domain)

Lab A: Quản Lý Exchange Server recipient objects và public folders

Exercise 1: Quản lý recipients

Task 1: Tạo Adventure Works Cycles AD DS objects

Task 1: Tạo Adventure Works Cycles AD DS objects

 1. Tại máy EX1, vào C:\Labfiles\Mod03 phải chuột vào file AdventureWorksSetup.ps1 chọn Run with PowerShell

recipients

2. Vào Run gõ lệnh DSA.MSC, kiểm tra trong OU AdventureWorks có các OU con và user bên trong.

recipients

3. Đóng cửa sổ Active Directory Users and Computers.

Task 2: Tạo Adventure Works Cycles mailboxes

Task 2: Tạo Adventure Works Cycles mailboxes

 1. Tại EX1, vào Start, chọn Microsoft Exchange Server 2016/2019, chọn Exchange Management Shell.
 2. Tại Exchange Management Shell gõ lệnh để tạo mailbox database mới:

New-MailboxDatabase –Name AdventureWorksDB –Server EX1

recipients

3. Tiếp tục gõ lệnh: Restart-Service msexchangeis

recipients

4. Thực hiện lệnh sau để mount database:

Mount-Database –Identity AdventureWorksDB

recipients

5. Thực hiện lệnh sau để enable mailbox cho tất cả user trong OU Adventure Works Cycles:

Get-User –OrganizationalUnit AdventureWorks | Enable-Mailbox -Database AdventureWorksDB

recipients

6. Thực hiện lệnh sau để enable mail cho tất cả các group Adventure Works Cycles:

Get-Group –OrganizationalUnit AdventureWorks | Enable-DistributionGroup

recipients

7. Tại EX1, vào Internet Explorer truy cập vào trang:

https://EX1.adatum.com/ecp với user Adatum\administrator

recipients

8. Tại tab resources, chọn New, và chọn Room mailbox.

recipients

9. Nhập vào các thông tin sau:

 • Room name: AW_Room1,
 • Alias: AW_Room1,
 • Organizational unit: ấn browse,
 • chọn AdventureWorks, và ấn OK,
 • Location: Harrow,
 • Capacity: 20

10. Click more options, trong phần Mailbox database, chọn Browse, và chọn AdventureWorksDB, click OK

11. Ấn Save

recipients

12. Double-click vào AW_Room1 vừa tạo.

recipients object

13. Chọn tab booking delegates, chọn option Select delegates who can accept or decline booking requests, trong phần Delegates, chọn Add, chọn Kendra Sexton, click add, và ấn OK. ấn Save.

recipients object

14. Vào Exchange Management Shell, gõ lệnh sau và ấn Enter, để cấu hình resource booking policy:

Set-CalendarProcessing –Identity AW_Room1 –BookinPolicy AllAdventureWorks

recipients object

15. Tại EX1, trong màn hình Exchange Admin Center, chọn recipients.

16. Chọn tab shared, click New, và nhập các thông tin sau:

 • Display name: AdventureWorks Sales,
 • Alias: AdventureWorksSales
 • Organizational unit: Adatum.com/AdventureWorks/Sales

recipients object

17. Trong phần Users, click Add, chọn AW_Sales, click add, và ấn OK

18. Click more option.

recipients object

19. Trong phần Mailbox database, click browse, chọn AdventureWorksDB, ấn OK. Và Click Save.

recipients object

Task 3: Tạo Adventure Works Cycles distribution groups

Task 3: Tạo Adventure Works Cycles distribution groups

 1. Tại EX1, Vào Exchange Admin Center, chọn tab groups
 2. Chọn New, click Distribution group, và nhập vào các thông tin sau:
 • Display name: AW_SalesMgrs
 • Alias: AWSalesMgrs
 • Organizational unit: Adatum.com/AdventureWorks/Sales

 

distribution groups

 • Members: Christie Thomas, Perry Brill
 • Choose Whether owner approval is required: Closed
 • Choose whether the group is open to leave: Closed
 • ấn save

distribution groups

4. Cũng tại tab groups, click New, chọn Distribution group, và nhập vào các thông tin sau:

 • Display name: AdventureWorksNews
 • Alias: AdventureWorksNews
 • Organizational unit: AdventureWorks

distribution groups

 • Members: none
 • Owner approval is required: Open
 • Choose whether the group is open to leave: Open
 • Ấn Save.

distribution groups

5. Tại EX1, Vào Exchange Management Shell, gõ lệnh sau và ấn enter:

CD C:\Labfiles\Mod03

 1. Gõ lệnh sau để import user từ danh sách:

$users=Import-Csv .\AdventureWorksIntegrationTeam.csv

distribution groups

6. Tiếp tục gõ lệnh sau để gán thuộc tính CustomAttribute1 cho các user trong danh sách:

ForEach ($i in $users) {Set-Mailbox –Identity $i.Displayname –CustomAttribute1 “AdventureWorks Integration Project Team”}

distribution groups

7. Tại EX1, trở lại Exchange Admin Center, tại tab groups, click New, chọn Dynamic distribution group, và nhập các thông tin sau:

 • Display name: AdventureWorksIntegration
 • Alias: AWIntegration
 • Organizational unit: AdventureWorks
 • Owner: Administrator

distribution groups

8. Trong phần Members, click Only the following recipient types, và chọn Users with Exchange mailboxes, ấn add a rule

distribution groups

9. Chọn drop-down list, click Recipient container, Click Adatum.com, ấn OK

distribution groups

10. Tiếp tục ấn add a rule và chọn Custom attribute 1

distribution groups

11. Click vào Enter words, trong cửa sổ specify words or phrases, nhập vào AdventureWorks Integration Project Team, click Add(+), ấn OK , Save

distribution groups

Exercise 2: Quản lý public folder mailboxes

Task 1: Tạo public folder mailbox

Task 1: Tạo public folder mailbox

 1. Cũng Tại EX1, ở cửa sổ Exchange Admin Center
 2. Bên trái chọn public folders, và chọn tab public folder mailboxes, Chọn new public folder mailbox (+)

public folder mailboxes

3. Màn hình new public folder mailbox, trong phần Name nhập vào PFMBX1

4. Trong phần Organizational unit, click browse, chọn AdventureWorks, ấn OK

5. Trong phần Mailbox database, click browse, chọn AdventureWorksDB, ấn OK, chọn Save

public folder mailboxes

Task 2: Tạo public folders

Task 2: Tạo public folders

 1. Tại Exchange Admin Center, chọn public folders, ấn New public folder(+)

public folder mailboxes

2. Tại cửa sổ new Public Folder, trong phần Name nhập AdventureWorks, ấn Save.

public folder mailboxes

3. Click vào AdventureWorks vừa tạo, chọn New public folder (+)

public folder mailboxes

4. Cửa sổ new public folder, trong phần Name nhập Infrastructure, ấn Save.

public folder mailboxes

Task 3: Cấu hình permissions cho public folder.

Task 3: Cấu hình permissions cho public folder.

 1. Cũng tại Exchange Admin Center trên EX1, trở về folder cha
 2. Kiểm tra có folder AdventureWorks trong danh sách
 3. Chọn AdventureWorks folder, bên phải trong phần Folder permissions, ấn Manage

public folder mailboxes

4. Cửa sổ AdventureWorks, click Add.

5. Màn hình Public Folder Permissions, trong phần User, click Browse

6. Cửa sổ Select Recipient, chọn AW_IT, ấn OK.

7. Trong phần Permission level, chọn Owner, và ấn Save.

public folder mailboxes

8. Check vào checkbox Apply changes to this public folder and all its subfolders

9. Trong cửa sổ AdventureWorks, tiếp tục click Add (+).

public folder mailboxes

10. Trong cửa sổ Public Folder Permissions, trong phần User, click Browse

11. Trong cửa sổ Select Recipient, chọn All Adventure Works, và click OK

public folder mailboxes

12. Trong phần Permission level, click Author, chọn Save.

public folder mailboxes

13. Tiếp tục ấn Save, và Close.

Task 4: Kiểm tra public folder

Task 4: Kiểm tra public folder

 1. Trên CL1, đăng nhập vào Adatum\Sherri
 2. Vào Outlook.
 3. Màn hình Welcome to Outlook 2019, ấn Connect
 4. Màn hình Choose Account Type, chọn Exchange.

public folder

5. Màn hình Account Setup Is Complete, ấn Ok

6. Chờ Outlook mở ra.

7. Màn hình Outlook, ở góc dưới bên trái chọn Folders

public folder

8. Kiểm tra có Public Folders bên trái.

9. Click Public Folders, kiểm xem có AdventureWorksInfrastructure public folders hay không?

public folder

Chú ý: Có thể phải chờ vài phút public folder mới hiện ra. Nếu public folder không xuất hiện đóng và mở lại Outlook 2019 . Nếu vẫn không xuất hiện, logout CL1, và đăng nhập vào Adatum\Sherri, kiểm tra lại public folders.

Lab B: Quản lý Exchange Server email address lists và policies

Exercise 1: Quản lý email-address policies

Task 1: Tạo accepted domain mới AdventureWorksCycles.net

Task 1: Tạo accepted domain mới AdventureWorksCycles.net

 1. Trên EX1, vào Exchange Admin Center, bên trái chọn mail flow, và chọn tab Accepted domains, click New (+)

email address lists

2. Màn hình new accepted domain, trong phần Name gõ vào AdventureWorks Cycles, trong phần Accepted domain nhập vào AdventureWorksCycles.net.

3. Ấn Save.

email address lists

Task 2: Cấu hình email address policy cho Adventure Works Cycles users

Task 2: Cấu hình email address policy cho Adventure Works Cycles users.

 1. Tại EX1, vào Exchange Admin Center, chọn tab email address policies, và click New (+).

email address lists

2. Cửa sổ new email address policy, trong phần Policy name nhập vào AdventureWorksCycles Email.

3. Under Email address format, click Add (+)

4. Select an accepted domain chọn AdventureWorksCycles.net

5. Chọn option [email protected], và click Save

email address lists

6. Trở lại cửa sổ new email address policy, click add a rule

email address lists

7. Chọn Select one, và chọn Recipient container

8. Trong phần select an organizational unit chọn OU AdventureWorks, ấn OK

9. Click Save, và ấn OK

email address lists

10. Chọn AdventureWorksCycles Email address policy

11. Trong phần Details pane, click Refresh, ấn Apply, click Yes, Close

email address lists

Task 3: Kiểm tra email addresses đã apply chưa?

Task 3: Kiểm tra email addresses đã apply chưa?

 1. Cũng tại EX1, vào Exchange Admin Center, chọn recipients.
 2. Chọn tab mailboxes, double-click vào Misty Phillips,

email address lists

3. và chọn tab email address.

4. Kiểm tra email address của Misty là AdventureWorksCycles.net

5. Click Cancel

email address lists

6. Tại Exchange Admin Center, click Administrator ở góc trên bên phải, chọn Sign out.

7. Tại Internet Explorer, nhập vào https://ex1.adatum.com/owa.

8. Đăng nhập bằng user Adatum\Misty

9. Chọn time zone, ấn save

10. Ấn New, dòng To, nhập vào Abby (gửi mail cho Abby)

11. Subject nhập vào test mail, nhập vào nội dung email,click Send.

12. Chờ gửi mail xong, Sign out Misty.

13. Tại Internet Explorer https://ex1.adatum.com/owa đăng nhập vào Adatum\Abby

14. Kiểm tra xem có nhận mail của Misty?.

15. Kiểm tra mail của Misty trong phần email address from có phải là [email protected]?

16. Sign out Abby

17. Đóng Internet Explorer.

Exercise 2: Quản lý Address lists và Address-book policies

Task 1: Cấu hình address list cho Adventure Works Cycles users

Task 1: Cấu hình address list cho Adventure Works Cycles users

 1. Tại EX1, vào Internet Explorer gõ https://EX1.adatum.com/ecp
 2. Đăng nhập vào user Adatum\Administrator
 3. Tại Exchange Admin Center, chọn organization, và chọn address lists
 4. Tại tab address lists, ấn New (+).

Address-book policies

5. Tại cửa sổ new address list, trong phần name nhập AdventureWorksCycles.

6. Click add a rule

Address-book policies

7. Trong phần select one chọn Recipient container

8. Trong phần select an organizational unit, chọn AdventureWorks organizational unit, click OK.

9. Click Save, ấn OK

Address-book policies

10. Chọn vào AdventureWorksCycles address list vừa tạo

11. Bên của sổ Details, chọn Update, click Yes, click Close

Address-book policies

Task 2: cấu hình address-book policy cho Adventure Works Cycles users

Task 2: cấu hình address-book policy cho Adventure Works Cycles users

 1. Tại EX1, vào the Exchange Management Shell
 2. Thực hiện lệnh sau để set thuộc tính CustomAttribute2 cho các mailbox trong OU AdventureWork:

Get-Mailbox –OrganizationalUnit AdventureWorks | Set-Mailbox –CustomAttribute2 AdventureWorks

3. Thực hiện tiếp lệnh sau để set thuộc tính CustomAttribute2 cho các DistributionGroup trong OU AdventureWork:

Get-DistributionGroup –OrganizationalUnit AdventureWorks | Set-DistributionGroup –CustomAttribute2 AdventureWorks

4. Thực hiện lệnh sau để tạo Global address list mới chứa các đối tượng có thuộc tính ConditionalCustomAttribute2 là AdventureWorks:

New-GlobalAddressList -Name AdventureWorksGAL –ConditionalCustomAttribute2 AdventureWorks –IncludedRecipients AllRecipients

5. Thực hiện lệnh sau để update Global address list vừu tạo

Update-GlobalAddressList -Identity AdventureWorksGAL

6. Tạo offline address book bằng lệnh sau:

New-OfflineAddressBook -Name AdventureWorksOAB -AddressLists AdventureWorksGAL

7. Tạo address list mới:

New-AddressList -Name AdventureWorksRooms –RecipientContainer AdventureWorks –IncludedRecipients Resources

8. Update address list:

Update-AddressList AdventureWorksRooms

9. Set offline address book:

Set-OfflineAddressBook -Identity “AdventureWorksOAB” –VirtualDirectories “EX1\OAB (Default Web Site)”,”EX1\OAB (Exchange Back End)”

10. Update offline address book bằng lệnh sau:

Update-OfflineAddressBook -Identity “AdventureWorksOAB”

11. Tạo address policy mới:

New-AddressBookPolicy -Name AdventureWorksABP -AddressLists \AdventureWorksCycles -OfflineAddressBook AdventureWorksOAB -GlobalAddressList AdventureWorksGAL -RoomList \AdventureWorksRooms

12. Gán address policy vào mailbox

Get-Mailbox -OrganizationalUnit AdventureWorks | Set-Mailbox -AddressBookPolicy AdventureWorksABP

Task 3: Kiểm tra:

Task 3: Kiểm tra:

 1. Tại EX1, vào Exchange Admin Center, chọn recipients, chọn tabs mailboxs.
 2. double-click Misty Phillips

Address-book policies

3. Chọn tab mailbox features, và kiểm tra AdventureWorksABP đã gán cho mailbox Misty, Click Cancel

Address-book policies

4. Trên máy CL1, logon bằng user Adatum\Misty

5. Mở Outlook, Màn hình Welcome to Outlook ấn Connect

Address-book policies

6. Màn hình Choose Account Type, chọn Exchange.

Address-book policies

7. Màn hình Account Setup Is Complete, ấn Ok

8. Và chờ Outlook mở ra

9. Click New Email , ấn to

Address-book policies

10. Kiểm tra xem Misty chỉ có thể thấy các users và groups trong AdventureWorks OU.

11. Chọn AW_SalesMgrs, click To, và ấn OK.

Address-book policies

12. Trong phần Subject nhập vào test mail, nhập nội dung mail, ấn Send.

13. Chọn Calendar icon và click New Meeting

Address-book policies

14. Màn hình Untitled – Meeting, click To.

15. Chọn Sherri Harrell, ấn Required và chọn AW_Room1, click Resources, OK

Address-book policies

16. Trở về màn hình Untitled – Meeting chọn thời gian cho Start timeend time

17. Nhập nội dung cho dòng Subject, và nội dung cuộc hợp, click Send

Address-book policies

18. Chờ chút sẽ nhận được mail của AW_room1, đóng outlook

19. Mở Microsoft Edge, vào trang https://ex1.adatum.com/owa

20. Đăng nhập bằng user Adatum\Misty

21. Tại Outlook on the web, click Settings icon ở góc trên bên phải, chọn Options

Address-book policies

22. Trong Options, chọn General. Trong General, chọn Distribution groups

Address-book policies

23. Màn hình Distribution groups I belong to, click icon Join

24. Cửa sổ all groups, double-click vào AW_SalesMgrs

25. Cửa sổ AW_SalesMgrs, click Join

Address-book policies

26. Nhận được thông báo lỗi, ấn ok. Click close

27. Trở lại cửa sổ all groups, double-click AdventureWorksNews

Address-book policies

28. Tại cửa sổ AdventureWorksNews, click Join, trở về all group ấn Close

Address-book policies

29. Kiểm tra Misty đã là thành viên của AdventureWorksNews distribution group.

30. Đóng Microsoft Edge

31. Vào Outlook 2019, click New Email

32. Dòng To nhập vào [email protected], gõ nội dung cho subject, và nội dung mail, click Send.

33. Vào Microsoft Edge, truy cập vào https://ex1.adatum.com/owa, với user là Adatum\Abby.

34. Kiểm tra xem Abby nhận được email gửi cho adventureworksintegration dynamic distribution group.

Hoàn tất bài lab.

Lab Exchange Server